Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Xã hội

Hơn 1,7 triệu người Ukraine phải đi lánh nạn

Hơn 1,7 triệu người Ukraine phải đi lánh nạn

Song song với các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc mở hành lang cho người dân Ukraine đi lánh nạn, hôm qua, lãnh đạo các thể chế chính trị thuộc Liên minh châu Âu và các nước…