Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sức Khỏe

Tập thể dục càng nhiều càng sống thọ

Tập thể dục càng nhiều càng sống thọ

Công trình kéo dài từ năm 1988 đến năm 2018, với hơn 116.000 tình nguyện viên độ tuổi trưởng thành tham gia. Trong 30 năm, họ được theo dõi lịch trình sinh hoạt và phải gửi báo cáo chi tiết…